Anslagstavla

Styrelsemöte #2 08/09

Asfalteringen av västra delen av Södra Näsvägen diskuterades. Eftersom det inkommit förslag på att istället bygga den nya vägen enligt planläggning (diagonalt sydväst över gärdet), beslutades att ta in anbud på båda alternativen. Eventuellt tillkommer kostnaden för att ta bort den gamla vägen.

Säkerhetsaspekten på Södra Näsvägen diskuterades också och, som beslöts på årsmötet, kommer vi att bygga ett antal fartdämpare på sträckningen mellan Kullevägen och ned till Anders Petters gata. En grupp arbetar med att ta fram förslag till nästa styrelsemöte. I planeringen ingår också att revidera informationen på tavlor, hastighetsbegränsningarna och andra vägmärken.
En lobbygrupp bildades för att få kommunen att bygga eller lämna bidrag till en gång/cykelväg utmed Södra Näsvägen.

Räddningstjänsten har på vår begäran inspekterat vägarna inom vårt ansvarsområde. Har inga anmärkningar mot framkomligheten.

Varbergs Energi kommer under hösten att gräva längs Södra Näsvägen från ”gamla transformatorn” till Södra Näsvägen 40 och lägga ny elkabel.

Beslutades att byta en vandaliserad spegel på Maries väg. Kostnad c:a 3000:-

Styrelsemöte #1 08/09

Den nya styrelsen har nu hållit sitt första möte. Det första mötet är ett konstituerande möte där styrelsens sammansättning fastställs. Årsmötet valde Lars Nilson till ordförande, medan styrselen valde Anders Olsson till vice Ordförande och Eva Rylander till kassör. Ledamöter är Harry Johansson, Lisa Burenius. Suppleanter är Roland Finnskog, Hans Bergqvist, Eva-Lena Jensen, Christer Almqvist och Claes-Håkan Svensson.

På det första mötet hade det inkommit en skrivelse till styrelsen gällande nya lagfarter kring Slättmarksvägen vilket innebär en ny vägdragning i området. Styrelsen och berörda fastighetsägare kommer diskutera frågan så snart som möjligt. Vidare diskuterades underhållsplanen det kommande året och vilka akuta åtgärder som behöver att åtgärdas i området.

Nästa möte är planerat till den 19 oktober där styrelsen kommer att fortsätta diskutera underhållsplanen, åtgärder på Södra Näsvägen samt hur en matrikel ska utformas för föreningens medlemmar. Enligt beslut på årsmötet 2007 ska en matrikel tas fram för föreningens medlemmar. Om någon inte önskar medverka med uppgifter i en matrikel, vänligen kontakta styrelsen så snart som möjligt.