Anslagstavla

Kallelse Årsmöte 2010

Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.
Tid: Söndagen den 4 juli 2010 kl 14.00 (registrering från 13.00)
Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge
Viktigt: På mötet behandlas sedvanliga årsmötesförhandlingar, årsbudget och
underhållsplan. Enligt beslut på årsmötet 2004 kommer indexreglering av
medlemsavgifterna att verkställas kommande år. Detta innebär en höjning med
c:a 13 procent. Några motioner har inte föreslagits.
Mötet kommer att inledas med en kort information om trafik, säkerhet och
hastighet.

För mer information och dagordning, vänligen ta del av Kallelse i pdf-format nedan.
Kallelse årsmöte 2010.

Detaljplanen för Mössviksvägen

Den 24 december 2009 kungjorde Kommunen i Hallands Nyheter att del av planen antagits. Detaljplaneändringen har hanterats enligt enkelt förfarande och Byggnadsnämnden har nu fattat två beslut. Dels har man beslutat att fastigheterna 1:72 och 1:73 bryts ut och hanteras separat och dels beslöt man att resterande delar av området skall hanteras med normalt förfarande och inkommande synpunkter avseende dessa delar skall bemötas i ett separat utställningsutlåtande. När det nya planförslaget är klart kommer det att distribueras ut till samtliga berörda parter.

Styrelsen har kontakt med planenheten och en viktig fråga är om vägföreningen skall driva frågan om att bygga ny väg diagonalt över fältet eller om vi skall fortsätta med nuvarande sträckning, som då skall renoveras och eventuellt förses med mötesplatser.

Årsavgifter 09/10

Det är nu dags att betala årsavgiften för verksamhetsåret 2009-05-01 – 2010-04-30. Med detta inlägg vill vi också förklara varför ingen ändring av avgifterna gjorts.

Styrelsen föreslog två ändringar till årsmötet i juli 2009. Dels ville vi införa enhetlig avgift för alla ingående fastigheter och dels ville vi öka avsättningen till årligt underhåll. Båda förslagen antogs med kvalificerad majoritet.

Styrelsen hade fått förhandsbesked från Lantmäteriet att det är en relativt enkel administrativ åtgärd att införa enhetlig avgift i stadgarna, under förutsättning att medlemmarna informeras samt att årsstämman stöder förslaget med 2/3-dels majoritet. Detta tillvägagångssätt bekräftades även under årsmötet.

I efterhand anser nu Lantmäteriet, med hänvisning till gällande lag, att man inte kan göra denna ändring, utan att Lantmäteriet skall själva genomföra en ny förrättning.

På grund av tidsbrist hos Lantmäteriet har inte ärendet gått framåt. Styrelsen har därför beslutat att debitera årsavgiften för innevarande år enligt de gamla, nu gällande andelstalen, som är 75 kronor per andel. Detta medför även att styrelsen avvaktar med att öka avsättningen till underhållsfonden.

Styrelsemöte #1 09/10

Nya i styrelsen för det kommande året är Christer Almqvist, Daniel Svedberg och Liss Ekberg. Christer är kassör och Daniel och Liss ersättare till de ordinarie ledamöterna, men de deltar aktivt i alla möten och andra sammanhang. Namn och telefonnummer till samtliga styrelsemedlemmar finns på hemsidan och vi tar gärna emot samtal om allt som rör föreningen. I samband med att Christer har tagit över som kassör är föreningens postadress numera Södra Näsvägen 37.

Under hösten kommer asfalteringen på Slättmarksvägen att göras. Något datum för detta är inte fastställt, men när det blir klart meddelar vi de som blir berörda om eventuella problem med att komma fram på vägen.

Styrelsen har skrivit ett remissvar på Varbergs Kommuns förslag till planändring på Mössviksvägen och angränsade vägar. De berörda fastigheterna, c:a 35 stycken, har också svarat direkt på förslaget. Läs styrelsens svar via länken här nedan.

<>länk

Frågan om att lägga ut stenar/grisar för att förhindra parkering vid vägkanter på utsatta ställen har lagts ned. Istället uppmanar styrelsen de som är berörda att lägga motion till årsmötet om åtgärder för att förhindra otillbörlig parkering. Frågan om parkeringsövervakning med bötfällning eller andra alternativ för att komma till rätta med felparkerare har varit uppe på ett årsmöte för ett antal år sedan. Då frågan väcker stort engagemang och berör i stort sett alla anser styrelsen att årsmötet är rätt forum för beslut.