Anslagstavla

Detaljplanen för Mössviksvägen

Den 24 december 2009 kungjorde Kommunen i Hallands Nyheter att del av planen antagits. Detaljplaneändringen har hanterats enligt enkelt förfarande och Byggnadsnämnden har nu fattat två beslut. Dels har man beslutat att fastigheterna 1:72 och 1:73 bryts ut och hanteras separat och dels beslöt man att resterande delar av området skall hanteras med normalt förfarande och inkommande synpunkter avseende dessa delar skall bemötas i ett separat utställningsutlåtande. När det nya planförslaget är klart kommer det att distribueras ut till samtliga berörda parter.

Styrelsen har kontakt med planenheten och en viktig fråga är om vägföreningen skall driva frågan om att bygga ny väg diagonalt över fältet eller om vi skall fortsätta med nuvarande sträckning, som då skall renoveras och eventuellt förses med mötesplatser.

Årsavgifter 09/10

Det är nu dags att betala årsavgiften för verksamhetsåret 2009-05-01 – 2010-04-30. Med detta inlägg vill vi också förklara varför ingen ändring av avgifterna gjorts.

Styrelsen föreslog två ändringar till årsmötet i juli 2009. Dels ville vi införa enhetlig avgift för alla ingående fastigheter och dels ville vi öka avsättningen till årligt underhåll. Båda förslagen antogs med kvalificerad majoritet.

Styrelsen hade fått förhandsbesked från Lantmäteriet att det är en relativt enkel administrativ åtgärd att införa enhetlig avgift i stadgarna, under förutsättning att medlemmarna informeras samt att årsstämman stöder förslaget med 2/3-dels majoritet. Detta tillvägagångssätt bekräftades även under årsmötet.

I efterhand anser nu Lantmäteriet, med hänvisning till gällande lag, att man inte kan göra denna ändring, utan att Lantmäteriet skall själva genomföra en ny förrättning.

På grund av tidsbrist hos Lantmäteriet har inte ärendet gått framåt. Styrelsen har därför beslutat att debitera årsavgiften för innevarande år enligt de gamla, nu gällande andelstalen, som är 75 kronor per andel. Detta medför även att styrelsen avvaktar med att öka avsättningen till underhållsfonden.

Styrelsemöte #1 09/10

Nya i styrelsen för det kommande året är Christer Almqvist, Daniel Svedberg och Liss Ekberg. Christer är kassör och Daniel och Liss ersättare till de ordinarie ledamöterna, men de deltar aktivt i alla möten och andra sammanhang. Namn och telefonnummer till samtliga styrelsemedlemmar finns på hemsidan och vi tar gärna emot samtal om allt som rör föreningen. I samband med att Christer har tagit över som kassör är föreningens postadress numera Södra Näsvägen 37.

Under hösten kommer asfalteringen på Slättmarksvägen att göras. Något datum för detta är inte fastställt, men när det blir klart meddelar vi de som blir berörda om eventuella problem med att komma fram på vägen.

Styrelsen har skrivit ett remissvar på Varbergs Kommuns förslag till planändring på Mössviksvägen och angränsade vägar. De berörda fastigheterna, c:a 35 stycken, har också svarat direkt på förslaget. Läs styrelsens svar via länken här nedan.

<>länk

Frågan om att lägga ut stenar/grisar för att förhindra parkering vid vägkanter på utsatta ställen har lagts ned. Istället uppmanar styrelsen de som är berörda att lägga motion till årsmötet om åtgärder för att förhindra otillbörlig parkering. Frågan om parkeringsövervakning med bötfällning eller andra alternativ för att komma till rätta med felparkerare har varit uppe på ett årsmöte för ett antal år sedan. Då frågan väcker stort engagemang och berör i stort sett alla anser styrelsen att årsmötet är rätt forum för beslut.

Styrelsemöte #3 08/09

Ekonomi
Flera medlemmar har inte betalat årsavgiften i tid. Efter förfallodag skickar föreningen ut ett påminnelsekrav och om betalning eller förklaring uteblir går ärendet direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning. På grund av besvär med att reda ut ägarförhållanden och andelstal har fakturorna till ett 15-tal medlemmar blivit försenade.
Reglerna för andelstal är svåra att tolka och uppdelningen i olika avgifter är tungrodda och skapar orättvisor. Syrelsen beslutade att ta fram ett förslag till årsmötet, som innebär att alla fastighetsägare skall debiteras en enhetlig taxa.
Fartdämpning Södra Näsvägen
Gruppen hade utformat ett förslag att hastighetsbegränsningen sänks från nuvarande 50 till 40 km. Dessutom föreslogs fyra permanenta gupp med rekommenderad maxhastighet till 30 km. Styrelsen beslutade att lägga ett förslag på åtgärder och kostnader för beslut på nästa årsmöte.
Vidare beslöts att med början av maj sätta ut betongringar som hyrs från Kommunen. Dessa placeras på de ställen som är tänkta till fasta gupp och som rekommenderats av gruppen.
Slättmarksvägen
Åtta svar har kommit in på den enkät som skickats till de närboende. Styrelsen beslöt att begära in anbud/kostnadsförslag för dels asfaltering av backen mellan murarna och dels för att bygga mötesplats på den del av vägmarken som ligger på tomterna 1:30 och 1:33.
Övrigt
Skrivelse skall skickas till Kommunen om borttagning av toalett och utsättning av soptunna på badplatsparkeringen vid Trulsa gata.
En gemensam städdag planeras under våren.