Anslagstavla

Gång/cykelväg utmed Södra Näsvägen

Gatunämnden har beslutat anta Cykelplan 2010-2015 som underlag för utbyggnaden av cykelvägar i kommunen.
Vår ansökan har behandlats och enligt planen kommer en gång- och cykelväg att byggas utmed Södra Näsvägen under 2013. Sträckningen är från Ägovägen ned till Svarteskärsvägen. Investeringskalkylen är på 4,5 miljoner.
//Styrelsen

Styrelsemöte #1 10/11

Styrelsen har nu haft sitt första möte efter årsmötet och här nedan är ett sammandrag över vad som är aktuellt. Medlemmarna är välkomna med synpunkter och kommentarer.
– Några större asfalteringsarbeten kommer ej att göras, dock kan vissa mindre lagningar av potthål och förstörda kanter bli nödvändiga.
– Under september /oktober kommer vägrenen att röjas från gräs och annan växtlighet. På flera ställen växer träd och grenar ut och skymmer sikten för trafiken. Entreprenören är instruerad att se till att det blir fri sikt. Tyvärr blir grenarna brutalt avslitna och därför vore det bra om fastighetsägarna kritiskt granskar växtligheten runt den egna tomten och klipper bort uthängande grenar innan maskinklippningen sker.
– På årsmötet framfördes önskemål om farthinder på Nygårdsvägen. Styrelsen planerar att ta fram ett förslag till kommande årsmöte. Synpunkter på utformning, antal etc är välkomna från de berörda fastighetsägarna.
– Den nya cykelleden, Kattegattsleden, som skall gå kustnära mellan Helsingborg och Göteborg planeras gå på Nygårdsvägen-Södra Näsvägen-Olas gata-utmed viken-Nabbevägen genom vårt område. Styrelsen har kontakt med Varbergs Kommun och följer utvecklingen.
– Många trafikskyltar är i dåligt skick och i några fall överflödiga. Styrelsen arbetar fram en plan över åtgärder och under våren kommer själva uppfräschningen genomföras.
– På sensommaren förekom det anonyma insändare i Halland Nyheter om för hög växtlighet på tomtmark och dålig framkomlighet på gångstigarna i Södra Näs. När det gäller höga och skymmande träd på tomtmark har vägföreningen ingen juridisk möjlighet att agera, men generellt uppmanar styrelsen fastighetsägarna att hålla nere växtligheten för allas trevnad.

Nästa styrelsemöte hålls den 29 september och ev frågor skall ha kommit in 14 dagar innan mötet.

Kallelse Årsmöte 2010

Härmed kallas medlemmarna i Södra Näs och Nygårds Vägförening till ordinarie årsmöte.
Tid: Söndagen den 4 juli 2010 kl 14.00 (registrering från 13.00)
Plats: Ankarskolans matsal, Träslövsläge
Viktigt: På mötet behandlas sedvanliga årsmötesförhandlingar, årsbudget och
underhållsplan. Enligt beslut på årsmötet 2004 kommer indexreglering av
medlemsavgifterna att verkställas kommande år. Detta innebär en höjning med
c:a 13 procent. Några motioner har inte föreslagits.
Mötet kommer att inledas med en kort information om trafik, säkerhet och
hastighet.

För mer information och dagordning, vänligen ta del av Kallelse i pdf-format nedan.
Kallelse årsmöte 2010.

Detaljplanen för Mössviksvägen

Den 24 december 2009 kungjorde Kommunen i Hallands Nyheter att del av planen antagits. Detaljplaneändringen har hanterats enligt enkelt förfarande och Byggnadsnämnden har nu fattat två beslut. Dels har man beslutat att fastigheterna 1:72 och 1:73 bryts ut och hanteras separat och dels beslöt man att resterande delar av området skall hanteras med normalt förfarande och inkommande synpunkter avseende dessa delar skall bemötas i ett separat utställningsutlåtande. När det nya planförslaget är klart kommer det att distribueras ut till samtliga berörda parter.

Styrelsen har kontakt med planenheten och en viktig fråga är om vägföreningen skall driva frågan om att bygga ny väg diagonalt över fältet eller om vi skall fortsätta med nuvarande sträckning, som då skall renoveras och eventuellt förses med mötesplatser.