Välkommen i Södra Näs och Nygårds Vägförening!

Södra Näs och Nygårds Vägförening bildades i nuvarande form 2001 och är fastställd enligt lag. I vägföreningen ingår alla fastigheter obligatoriskt. Vägföreningens ansvar är att förvalta och underhålla vägar, vägrenar och tillhörande mark. Vägföreningen ansvarar även för trafikskyltning, parkeringsplatser, vinterväghållning och sommarklippning av kanter och växtlighet.

Vägföreningen har c:a 460 fastigheter som medlemmar varav c:a en tredjedel är fastboende och resten fritidsboende. Avgiften baseras på andelstal, som fastställs av Lantmäterimyndigheten. Dessa varierar med fastighetens storlek och användning. För närvarande är årsavgiften 850:- för fastboende och 510:- för fritidsboende.

På årsmötet i juli varje år fastställs avgiftens storlek och faktura skickas ut till medlemmarna med ordinarie postgång efter semesterperioden.

Föreningens verksamhetsår är från 1 maj till 30 april. Styrelsens sammansättning och stadgarna för föreningen finns på hemsidan www.snas.seDär hittar du aktuell information och även tidigare protokoll.

Ägarbyte skall anmälas av säljaren. På hemsidan kan du ändra dina kontaktuppgifter. Glöm inte att registrera e-postadress! Föreningens postadress är Maries väg 33, 432 54 Varberg.

Årsmötet beslutar budget och väljer styrelse, som skall utföra medlemmarnas beslut. Årsmötet hålls i juli månad och motioner skall vara styrelsen tillhanda under april månad.

Medlemmar kan under året inkomma med skrivelser till styrelsen som tas upp på styrelsemöten. Använd gärna vår hemsida för kontakt med styrelsen. Styrelsens vision är att skapa en lugn och säker trafik på Södra Näs och Nygård, samt att i övrigt bidra till en hög säkerhet för trafik, cyklister och gående.

Tänk på att våra vägar är smala och ömtåliga. Kör därför alltid på asfalten och gena inte utanför vägen i hörn och kurvor. Då förstörs asfaltkanten snabbt och det blir dyra reparationer som följd.

Det råder ett generellt parkeringsförbud på samtliga vägar inom vägföreningens område. Det är inte heller tillåtet att parkera på gångstigar, grönytor eller annan allmän plats. Detta innebär att varje fastighetsägare skall ta hand om egna och besökandes fordon på den egna tomten eller använda de utmärkta parkeringsplatserna.

Dessutom, tänk på att hålla rent vid tomtgränsen från buskar och annan växtlighet som skymmer sikten och äventyrar trafiksäkerheten. Tänk gärna också på att hålla nere träd och buskar på tomten för vår gemensamma trevnad! Vill du veta mer? Kontakta någon av oss i styrelsen! 

Styrelsen www.snas.se 2021-09-13