Detaljplanen för Mössviksvägen

Den 24 december 2009 kungjorde Kommunen i Hallands Nyheter att del av planen antagits. Detaljplaneändringen har hanterats enligt enkelt förfarande och Byggnadsnämnden har nu fattat två beslut. Dels har man beslutat att fastigheterna 1:72 och 1:73 bryts ut och hanteras separat och dels beslöt man att resterande delar av området skall hanteras med normalt förfarande och inkommande synpunkter avseende dessa delar skall bemötas i ett separat utställningsutlåtande. När det nya planförslaget är klart kommer det att distribueras ut till samtliga berörda parter.

Styrelsen har kontakt med planenheten och en viktig fråga är om vägföreningen skall driva frågan om att bygga ny väg diagonalt över fältet eller om vi skall fortsätta med nuvarande sträckning, som då skall renoveras och eventuellt förses med mötesplatser.