Styrelsemöte #3 08/09

Ekonomi
Flera medlemmar har inte betalat årsavgiften i tid. Efter förfallodag skickar föreningen ut ett påminnelsekrav och om betalning eller förklaring uteblir går ärendet direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning. På grund av besvär med att reda ut ägarförhållanden och andelstal har fakturorna till ett 15-tal medlemmar blivit försenade.
Reglerna för andelstal är svåra att tolka och uppdelningen i olika avgifter är tungrodda och skapar orättvisor. Syrelsen beslutade att ta fram ett förslag till årsmötet, som innebär att alla fastighetsägare skall debiteras en enhetlig taxa.
Fartdämpning Södra Näsvägen
Gruppen hade utformat ett förslag att hastighetsbegränsningen sänks från nuvarande 50 till 40 km. Dessutom föreslogs fyra permanenta gupp med rekommenderad maxhastighet till 30 km. Styrelsen beslutade att lägga ett förslag på åtgärder och kostnader för beslut på nästa årsmöte.
Vidare beslöts att med början av maj sätta ut betongringar som hyrs från Kommunen. Dessa placeras på de ställen som är tänkta till fasta gupp och som rekommenderats av gruppen.
Slättmarksvägen
Åtta svar har kommit in på den enkät som skickats till de närboende. Styrelsen beslöt att begära in anbud/kostnadsförslag för dels asfaltering av backen mellan murarna och dels för att bygga mötesplats på den del av vägmarken som ligger på tomterna 1:30 och 1:33.
Övrigt
Skrivelse skall skickas till Kommunen om borttagning av toalett och utsättning av soptunna på badplatsparkeringen vid Trulsa gata.
En gemensam städdag planeras under våren.